ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тези Общи условия и всички документи, към които се прави препратка в тях („Условията”) определят правилата и принципите на Орифлейм, както и правата и задълженията на консултантите и представляват, след като бъдат приети от Вас, обвързващ договор между „Орифлейм България” ЕООД, регистрирано на адрес в България, град София, бул. „Цариградско шосе” №54Б, идентификационен номер 831497138 („Орифлейм”, „нас”, „ние”) и Вас („Вие”, „Вас”, „Ви”, „Консултант на Орифлейм”, „Консултант”). Поради горепосоченото, ние Ви съветваме да разпечатете или да запазите в електронен вариант и да задържите копие на тези Условия.

Ние си запазваме правото да променяме тези Условия. Датата на последната актуализация се посочва на края на Условията. Ние ще Ви уведомим за такива промени, както е обяснено в тези Условия. Вие отговаряте за Вашата своевременна информираност относно такива промени.

1. ДЕФИНИЦИИ

 2. РЕГИСТРАЦИЯ И ЧЛЕНСТВО

2.1. Вие ще бъде регистриран/а като Консултант на Орифлейм, след като ние сме приели Вашето заявление и сме Ви предоставили номер на Консултант. Условията за Вашето приемане като Консултант на Орифлейм са определени в раздел „Членство” от Правилата за Поведение.

2.2. Ние може да начислим годишна такса при Вашата регистрация и след изтичане всяка година от Вашата регистрация. Годишната такса при начална регистрация включва  комплект от документи и ръководства, които помагат да започнете Вашето сътрудничество с нас и ще бъде начислена в първата фактура, която Ви издаваме.

2.3. Вашето членство ще изтече (i) при навършването на една година от Вашата регистрация, при условиe, че не сте направили каквато и да е поръчка през тази първа година или (ii) ако са изминали 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подадената от Вас последна поръчка.

2.4. Вие и Орифлейм можете по всяко време да прекратите Вашето членство, както е определено по-нататък в Условията.

2.5. Членството е лично Ваше и не може да бъде възлагано или прехвърлено на което и да е друго лице без нашето предварително писмено съгласие.

2.6. Ако по изключение Вие регистрирате във Вашата структура спонсорирано лице от негово/нейно име, ние ще считаме, че Вие сте снабдени с писмено нотариално пълномощно, издадено от това лице. Регистрации без пълномощни не са позволени.  Ние ще Ви държим напълно отговорни за всякакви искове, разходи и суми, понесени поради такава регистрация. В допълнение, лицето, което сте регистрирали, може да има също искове срещу Вас, основани на приложимите закони за защита на личните данни и граждански закони. Вие можете също така, в определени случаи, да станете субект на наказателно дело.

2.7. След Вашата регистрация:

3. ПРАВО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ЧЛЕНСТВОТО

3.1. Вие може по всяко време да прекратите Вашето членство, без да посочвате причина за това, чрез изпращане до нас на писмено уведомление за прекратяване на Вашето членство. В момента, в който получим Вашето уведомление, ние ще потвърдим прекратяването на Вашето членство. Вие може да използвате Формата за Прекратяване, за да ни уведомите за прекратяване на Вашето членство.

3.2. Ако прекратите Вашето членство в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от Вашата регистрация, ние ще Ви възстановим всички такси и разходи и ще приемем връщане на всички Продукти, закупени от Вас. Ние можем, поради съображения за здравна безопасност и хигиена, да откажем да приемем козметични Продукти, които са били разпечатани. 

3.3. Ако прекратите Вашето членство в по-късен момент и при искане от Ваша страна, ние ще изкупим обратно от Вас Продуктите при следните условия:

4. ПОКУПКА НА ПРОДУКТИ

A. ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА

4.1. Вие може да подадете поръчка като изберете Продукти от Каталога, които желаете да купите. Направената поръчка се счита за Ваша оферта към нас за закупуване на избраните Продукти.

4.2. Поръчката се счита за подадена, когато следните стъпки са извършени:

4.3. Щом Вашата поръчка е подадена веднъж, тя не може да се промени чрез уебсайта; за да извършите  промяна, е необходимо да се свържете с отдел  „Обслужване на клиенти“ на information@oriflame.com

4.4. Когато Вашата поръчка бъде приета от нас, ще Ви бъде изпратено потвърждение чрез имейл, като в този момент възниква договорът за покупка. Ние можем да откажем да приемем Вашата поръчка без да посочваме причина за отказа. Ако Вие вече сте извършили плащането авансово, ние изцяло ще възстановим заплатената сума.

4.5. В допълнение на потвърждението на поръчката, Вие ще получите списък,  представляващ обобщение на Продуктите, които ще се изпратят до Вас и важна информация за Вашите права като потребител.

4.6. Ако поръчвате онлайн, моля да имате предвид следното:

4.6.1. сключеният договор няма да бъде регистриран или достъпен: части от договора ще бъдат Вашата поръчка и Условията на сайта (които могат да бъдат запазени или отпечатани) или както сме го комуникирали помежду си чрез използване на други средства за комуникация;

4.6.2. договорът може да бъде сключен единствено на български език, не и на други езици;

4.6.3. Орифлейм се присъединява към Кодексите за Поведение, посочени в точка 9 на тези Условия.

4.7. Изпълнени и платени поръчки не могат да бъдат анулирани от Вас, освен както е посочено в точка 5.

4.8. Поръчки могат да бъдат подавани по всяко време на деня, освен при приключване на Каталожния Период, когато ние извършваме актуализация на Каталога и има   ограничен достъп до уебсайта.

4.9. Не всички Продукти ще бъдат налични по всяко време. Ако даден Продукт е изчерпан към момента, когато подавате поръчка, ние ще положим разумни усилия да Ви уведомим преди Вашата поръчка да бъде финализирана, така че Вие да я промените или да не я подавате.

4.10. По изключение и за ограничени периоди от време, Каталогът може да не бъде наличен, поради поддръжка или различни технически причини. Орифлейм не отговаря за такава неналичност на Каталога и ще отхвърля всякакви искания/претенции в тази връзка от Потребители или други посетители.

4.11. По изключение можем да Ви позволим да подадете поръчки от името на други лица като използвате специфичен онлайн инструмент. Това ще бъде единствено възможно да се прави за консултантите, които са във Вашата структура, както е обяснено в Плана на Успеха на Орифлейм и само въз основа на тяхно изрично упълномощаване. Ако използвате този инструмент, единствено Вие ще носите отговорността относно претенции във връзка с поръчки, извършени от Вас без представителна власт и като цяло за всякакви злоупотреби с личните данни, както и за всякакви разходи, които Орифлейм или лицето, от чието име сте подали поръчка, могат да понесат във връзка с такава поръчка.

В. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

4.12. Освен където е посочено по друг начин, Цените на Продуктите, показани в Каталога, представляват крайната цена на дребно на Продуктите към момента, когато поръчката е подадена. Всички цени са посочени в местна валута и включват ДДС.

4.13. Ние си запазваме правото да променяме Цените по всяко време и по наша едностранна преценка, но всяка промяна на Цените на Продуктите, които сте избрали преди пускането на Вашата поръчка, няма да бъде част от договора между нас, освен ако Вие и ние изрично се съгласим, че ще бъде.

4.14. Цените не включват разходите за транспорт, доставка и всякакви други такси и разходи, които са ясно посочени като допълнителни разходи към цената при процеса на подаване на поръчка и които могат да варират, в зависимост от метода за доставка, избран от Вас.

4.15. В определени периоди, цените могат да бъдат намаляни от нас. Допълнителна отстъпка може да Ви бъде предоставена съгласно Плана на Успеха на Орифлейм. Посочените отстъпки и намаления не винаги могат да бъдат отбелязани върху фактурите за Вашите покупки. Вие винаги може да отправяте запитвания за изчисленията на цените към отдел  „Обслужване на клиенти“ на  information@oriflame.com

4.16. Плащанията могат да бъдат извършвани чрез дебитна/кредитна карта, с банков превод или по други начини, посочени в тези Условия или допълнително указани на уебсайта на Орифлейм. Приемат се плащания с VISA, Mastеr и Maestro. В обичайния случай, Вашата карта не се задължава, докато Вашата поръчка не бъде готова за изпращане. Ако по изключение Вашата карта бъде задължена, преди Вашата поръчка да бъде готова за изпращане, Вие имате правото на възстановяване на сумата съгласно точки  3.2, 3.3 и 5.3.

4.17. За целите на събиране на вземанията, ние си сътрудничим с Фронтекс Интернешънъл Сървисис ЕООД  и с Макроадванс дет мениджмънт ЕООД.  Вие може да очаквате да получите от такива външни доставчици на услуги кореспонденция относно дължимо плащане. Като правило, всички фактури трябва да бъдат платени в срок от 14 (четиринадесет) дни съгласно указанията, посочени в тях. Законна лихва за забавени плащания може да бъде начислявана на дневна база при основен лихвен процент  на Българската Национална Банка плюс 10 %, както и да се начисляват разумни разходи за възстановяване на дълговете.

4.18. За допълнителна информация за методи на плащане, включително възможни условия за отложено плащане, моля да се свържете с отдела „Обслужване на клиенти” на  information@oriflame.com

4.19. За сигурност на онлайн плащанията, извършени с  карта, цялата платежна информация е криптирана. Тъй като Орифлейм работи с оторизирани доставчици за разплащателни услуги, информацията относно разплащателни карти се обработва в съответствие със стандартите за сигурност на данните на международната платежна картова индустрия.

4.20. Ако ние предоставим опция за периодични картови разплащания, Вие ще имате възможност изрично да изберете и заявите този удобен разплащателен метод. При този метод, всякакви по-нататъшни плащания ще бъдат оторизирани срещу Вашата разплащателна карта към момента, когато поръчката е подадена, и Вашата разплащателна карта ще бъде задължена със съответната сума към момента когато Орифлейм изпраща поръчаните продукти. Вие можете да се откажете от периодични разплащания по всяко време като отидете на страницата на Вашия профил и чрез кликване върху съответното означение за Вашата разплащателна карта.

C. ДОСТАВКА И ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА

4.21. Поръчаните Продукти се доставят само в рамките на Територията.

4.22. Мястото на доставка на Продуктите е посочено от Вас във Вашата поръчка.

4.23. Ние ще обработим и доставим Вашата поръчка възможно най-бързо, но не по-късно от 30 (тридесет) дни след като поръчката е била потвърдена от нас. Ние няма да отговаряме за забави при доставка, когато те са причинени от обстоятелства, които са извън нашия контрол.

4.24. Рискът от загуба на Продуктите и собствеността върху Продуктите преминават върху Вас след доставката на Продуктите.

4.25. Орифлейм не отговаря за неизвършена доставка, грешна или закъсняла доставка на поръчка, които са причинени поради предоставените от Вас некоректни или непълни Лични Данни.

4.26. Ние си запазваме правото по всяко време едностранно да откажем поръчка, направена от Вас, ако ние основателно подозираме, че Вие нарушавате която и да е точка от тези Условия

D. СЪОТВЕТСТВИЕ НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ

4.27. Ние гарантираме, че Продуктите на Орифлейм са произведени в съответствие с Ръководствата за Добри Производствени Практики на козметични продукти EN ISO 22716: 2007 и Кодекса за Практика на Орифлейм.

5. ПРАВО НА ОТКАЗ НА ПОРЪЧКИ

5.1. Ние стриктно се придържаме към правилата за връщане на Продукти, приложими в рамките на Територията  (моля вижте точка 5.3 за по-нататъшна информация).

5.2. Без да се засяга правото Ви да откажете поръчка и да върнете Продукт, при получаване на доставката Вие трябва да проверите нейното съдържание, за да се уверите, че в нея няма Продукти, които може да са били повредени по време на транспортирането им. Вие, или лицето, което получава от Ваше име Продуктите, трябва да уведоми отдел „Обслужване на клиенти” веднага чрез подаване на рекламация и описание на повредата/дефекта. Вие също може да изпратите рекламацията онлайн или чрез имейл до information@oriflame.com

5.3.1. Право на връщане на Продукти и възстановяване на цената за тях

5.3.1. Вие може да откажете поръчка за Продукт(и) без да посочвате каквото и да е причина през периода, посочен в точка 5.3.2. Това означава, че през съответния период, ако промените своето мнение или поради някаква друга причина решите, че не желаете да задържите Продукт, Вие може да ни уведомите за Вашето решение да откажете поръчката и да получите обратно заплатеното за нея.

5.3.2. Вие може да откажете поръчка по всяко време, дори след като сте получили потвърждението на поръчката по имейл или след като Вашата поръчка е била приета от служител на отдел „Обслужване на клиенти”, но не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която сте получили във физическо притежание Продукта или последния от Продуктите, ако сте  поръчали повече от един.

5.3.3. За да откажете поръчка, моля да се свържете с отдел „Обслужване на клиенти” на имейл адрес  information@oriflame.com или по поща до „Орифлейм България” ЕООД, София 1797, бул. „Цариградско шосе” 54Б. Можете да откажете поръчка и през Вашия онлайн профил на уеб сайта на Орифлейм. Вие трябва да използвате образеца на Форма за рекламации за да ни уведомите за отказаната от Вас поръчка. Ако попълвате онлайн този формуляр и го подадете чрез нашия уебсайт, ние ще Ви изпратим незабавно потвърждение на получаването на такъв отказ по имейл. По Ваше желание Вие може да запазите копие на Вашето уведомление за отказ за Вашия собствен архив.  Единственото необходимо условие е да упражните Вашето право на отказ преди периодът, през който може да се иска отказ, да е изтекъл. Поради това, ако Вие ни изпратите Вашето уведомление за отказ по имейл или по поща, то тогава отказът от Вашата поръчка е в сила от датата, на която сте ни изпратили имейл уведомлението или сте изпратили по пощата писмото до нас.

5.3.4. На Вас ще Ви бъде възстановена в пълен размер сумата, която сте платили за Продуктите и всички приложими разходи за доставката, които сте платили (с изключение на допълнително понесените разходи, ако сте избрали вид доставка, за която разходите са различни от най-ниските разходи за стандартна доставка, предлагана от нас).  Ние можем да направим удръжка от върнатите пари при загуба в стойността на някой от доставените Продукти, ако загубата е в резултат на неправомерно ползване от Ваша страна. Вие сте единствено отговорен за каквото и да е намаление на стойността на Продуктите, което е резултат от ползване на Продуктите, различаващо се от това, което е необходимо за установяване същността, характеристиките и функционирането на Продуктите. Ние ще обработим връщането на заплатеното от Вас възможно най-скоро и при всяко положение в рамките на:

(a) 14 (четиринадесет) календарни дни след деня, в който получим обратно от Вас доставените Продукти или 

(б) (ако настъпи по-рано) 14 (четиринадесет) календарни дни след деня, в който представите доказателство, че сте върнали Продуктите или 

(в) ако никакви Продукти не са доставени, 14 (четиринадесет) календарни дни след деня, в който Вие сте ни уведомили за отказа. Ако сте ни върнали Продуктите, защото те са повредени или са Ви изпратени грешни такива, моля вижте точка  5.3.5

5.3.5. Ако сте ни върнали Продуктите, защото те са повредени или са Ви изпратени грешни такива, ние ще Ви върнем сумата, заплатена за върнатия Продукт в пълен размер, всички приложими такси за доставката, и всякакви разумни разходи, които Вие сте направили, за да ни върнете дадения артикул.

5.3.6.   Ние можем да Ви върнем заплатените суми по банков път срещу представено копие на документ за Ваша банкова сметка. По изключение суми до 100 лева могат да се възстановяват в брой, при писмено изразено желание на консултанта. Сумите по рекламации се възстановяват само на регистрираното в Орифлейм лице - консултант. Във всеки случай, Вие няма да понесете каквито и да е такси като резултат от връщането на заплатеното от Вас.

5.3.7.   Ако Продуктите са Ви доставени:

5.3.7.1.  Вие трябва да ни върнете Продуктите без неоправдана забава и във всеки случай не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от деня, в който Вие сте се отказали от поръчката/договора. Крайният срок е спазен, ако върнете Продуктите преди периода от 14 (четиринадесет) дни да е изтекъл;

5.3.7.2. Освен ако са Ви изпратени повредени или грешни Продукти (в този случай, моля вижте точка 5.3.5), Вие ще бъдете отговорни за прекия разход за връщането на Продуктите до нас;

5.3.7.3. Вие имате законно задължение да пазите Продуктите във Ваше владение и да предприемете разумната грижа за Продуктите, докато те са във Ваше владение.

5.3.8. Подробности за Вашето законно право за отказ  и обяснение как да го   упражните, включително Форма за рекламация, са предоставени в потвърждението на поръчката, както е описано в точка 4.5. Вие също може да свалите Формата за рекламация от тук.

 

5.3.9. Ние имаме законното задължение да доставим Продукти, които са в съответствие с договора. Като потребител Вие винаги имате законни права по отношение на Продукти, които са повредени или не съответстват на описанието. Тези законни права не са засегнати от политиката на връщане по точка 5.3 или тези Условия. Съвет за Вашите законни права на Територията може да получите от местната Комисия за защита на потребителите.

5.4. Ние гарантираме качеството на всеки Продукт, който носи името Орифлейм и удостоверяваме, че Продуктите са произведени от или за нас и отговарят на най-високите стандарти за качество. Ние сме уверени, че нашите Потребители ще установят, че нашите Продукти ги удовлетворяват напълно. Поради това ние предлагаме допълнителна Орифлейм гаранция, която Ви позволява да замените или да получите пълно възстановяване на заплатената от Вас сума за всеки Продукт, от който Вие не сте удовлетворени изцяло.  Възстановяването на такива суми може да бъде поискано в рамките на 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване на Продукта от Вас. Тази гаранция не се прилага за Продукт, който умишлено е повреден или е неправилно използван. Освен ако не е договорено друго, връщането и възстановяването на сумите по тази точка ще бъде направено в съответствие с условията на предишните подточки на точка 5.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСУЛТАНТА НА ОРИФЛЕЙМ

6.1. Консултантите купуват и могат да продават Продуктите на Орифлейм от тяхно собствено име  и за тяхна собствена сметка. Ако изберете да търгувате с Продуктите на Орифлейм, ще се счита, че Вие винаги действате като независимо лице, а не като представител на Орифлейм или негов служител.  Вие няма да имате право да преговаряте, купувате, продавате или като цяло да сключвате договори от наше име или от името на друго дружество от Орифлейм Групата.

6.2. Ако изберете да търгувате с Продуктите на Орифлейм, вие трябва да се снабдите с всички разрешения, лицензии и като цяло да направите всякакви и всички регистрации, изисквани от законите на Територията за извършване на самостоятелна търговска дейност, включително всяка регистрация, изисквана за защита на личните данни (моля, вижте точка 6.6) и данъчна регистрация. Вие сте самостоятелно отговорни за деклариране и плащане на всякакви данъци,  мита и такси, приложими за такава дейност. Вие сте самостоятелно отговорни за осигуряване във всички аспекти на ползването от Ваша страна на личните данни на Вашите Потребители, което ползване да е в съответствие с изискванията на националните закони в областта на защита на личните данни (моля, вижте точки 6.6 – 6.13).

6.3. Ние позволяваме връщането или замяната на Продуктите, описани в Условията, за Вашите Потребители, както и за Вас. Вие потвърждавате, че е Ваша отговорност да информирате Вашите Потребители за техните права да върнат Продуктите, а Вие следва да върнете Продуктите от тяхно име.

6.4. Вие трябва да отстоявате имиджа и репутацията на Орифлейм. Вие няма да правите никакви изявления, нито да извършвате действия, които могат да бъдат вредни за имиджа на Орифлейм или за Продуктите. Вие ще управлявате Вашия бизнес по законен и етичен начин и няма да подавате фалшива, подвеждаща или преувеличена информация по отношение на Продуктите.

6.5. Вие потвърждавате, че Търговските Марки на Орифлейм, нашите търговско име и лого, нашите онлайн инструменти и нашите база данни, са собственост на Орифлейм и Вие се съгласявате да не ги нарушавате по никакъв начин. За избягване на всякакво съмнение, всички придобивки, произтичащи от добрата  търговска репутация на Орифлейм остават в полза на Орифлейм. При поискване от наша страна Вие следва да подпишете такава документация, в случай, че ние разумно изискваме да потвърдите това. 

6.6. Консултантът се съгласява и приема, че условията на този договор и материалите, посочени в него, включително, но не само, Плана на успеха на Орифлейм, нашите бази данни (включително, но не само, всяка база данни, съдържаща Лична Информация) и нашите онлайн инструменти са наша собствена информация и предмет на нашите права на интелектуална собственост. Консултантът няма да ги използва, изцяло или частично, освен в хода на дейностите, разрешени в този договор.

6.7. Когато презентирате Продукти на Орифлейм, Вие стриктно ще съблюдавате спазването на Правилата за Поведение и Моралния Кодекс.

Отговорности по Защита на Данните

6.8. Като Консултант Вие имате възможност да събирате, записвате, съхранявате, използвате и актуализирате Лична Информация. Като независим администратор на лични данни по отношение на такава Лична Информация, Вие гарантирате и се съгласявате, че ще спазвате всички приложими закони за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни) и Директива 2002/58 / ЕО (Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации), всеки от които се прилага чрез националното законодателство, изменяно, допълвано и заменяно периодично. Съгласно тези закони, от Вас може да бъде изисквано да се регистрирате в компетентния орган за защита на личните данни: Комисията за Защита на Личните Данни, освен ако сте освободен от регистрация, и трябва да спазвате принципите за защита на личните данни.  Вие носите отговорността да прецените дали за Вас е налице необходимост да се регистрирате и да изпълнявате изискванията във връзка с такава регистрация, и да спазвате принципите за защита на личните данни.

6.9. Ако желаете да спонсорирате Потребител да стане Консултант, Вие може да съберете Лична Информация директно от Потребителя. Вие трябва да следвате нашите процедури за спонсорство, за които Ви информираме периодично и да осигурите, че цялостното ползване на Личната Информация е в съответствие с приложимия закон.

6.10. Вие, в частност, ще предприемете съответните технически и организационни охранителни мерки, за да защитите Личната Информация срещу случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба, промяна, неоторизирани разкриване или достъп, в частност, където обработката включва предаване на данни през мрежа и срещу всички други незаконни форми на обработка. Като се вземе предвид състоянието на техниката и разхода за нейното внедряване, тези мерки трябва да осигурят ниво на сигурност, което съответства на рисковете, отговарящи на обработката и вида на Личната Информация, която следва да бъдат защитена.

6.11. Вие трябва да уведомите Орифлейм незабавно, след като узнаете за каквито и да е нарушения на сигурността, водещи до случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неоторизирани разкриване или достъп до Лична Информация на имейл адрес privacy@oriflame.com и обясните характера на инцидента и засегнатите записи.

6.12. Ако получите искане за упражняване на права в съответствие със законодателството за защита на данните от Потребител или друго лице, чиято Лична информация обработвате, Вие трябва да се съобразите с такова искане до степента, изисквана от приложимото законодателство и в съответствие всички политики, процедури или обучение, предоставяни Ви периодично от Орифлейм.

6.13. Вие можете да обработвате Лична Информация само в съответствие с Уведомлението за поверителност, предоставено на Потребителите и другите Консултанти на Орифлейм. При прекратяване на отношенията Ви с Орифлейм, Вие гарантирате и се съгласявате, че ще унищожите без ненужно забавяне цялата Лична Информация, която имате или притежавате под свой контрол.

6.14. Изрично заявяваме, че няма да носим отговорност за санкции, разходи, такси и като цяло всякакви разходи, които Вие може да понесете в резултат на нарушение на приложимите закони за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот

 

Маркетингова и Търговска Комуникация

6.15. Вие трябва също да питате изрично Потребителите дали желаят да получават от Вас маркетингови съобщения за Продуктите на Орифлейм и трябва да получите изрично съгласие, преди да изпратите такива съобщения. Вие трябва да запазите запис на маркетинговите предпочитания на всеки получател на маркетингови съобщения от Вас, който включва запис на датата, на която е предоставено съгласието и езика, на който е било предоставено. Всяко маркетингово съобщение, което изпращате, трябва да информира получателя за неговото или нейното право да прекрати получаването на бъдещи съобщения и как той или тя може да упражни това право, включително и като Ви информира по имейл за желанието си да прекрати получаването им. Вие се съгласявате и гарантирате, че ще се съобразявате с предпочитанията на всеки получател на такива съобщения.   

6.16. Нашите онлайн инструменти могат да Ви позволят Вие да ползвате Личната Информация на даден Потребител, за да му изпращате маркетингова и друга търговска кореспонденция, при спазване на следните условия:

 6.17. При никакви обстоятелства на Вас не Ви е разрешено да изпращате маркетингова и търговска кореспонденция от името или за сметка на Орифлейм.

Задължения на Орифлейм

 6.18. Ние ще Ви доставим всеки Продукт, поръчан от Вас при условие, че е наличен при нас.

6.19. Ние изрично заявяваме, че няма да носим отговорност, свързана с недостиг или изчерпване на Продукти.

6.20. Вие ще получите директно от нас или от друго дружество на Орифлейм или от трето лице - доставчик всякакви придобивки/плащания, които Ви се дължат в съответствие с Плана на Успеха на Орифлейм, който е в сила към съответния момент.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ

7.1. Ние може да прекратим Вашето членство веднага с уведомление във всеки един от следните случаи:

8. ОБРАБОТКА НА ЖАЛБИ

8.1. Процедурата на Орифлейм по Обработка на Жалби е регламентирана в  Правилата на Поведение.

8.2. Вие може винаги да подадете жалба, въпрос или искане в отдела на Орифлейм „Обслужване на клиенти”на имейл адрес information@oriflame.com или да се обадите на +359 2 970 55 55. Ако не сте удовлетворени от отговора на отдела на Орифлейм „Обслужване на клиенти”, Вие може да се свържете с Българската Асоциация за Директни Продажби на bdsa_bg@abv.bg или с Европейската Асоциация за Директни Продажби (Seldia) на www. fairselling.eu.

9. КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Орифлейм стриктно спазва Кодекса за Поведение на Seldia и на Световните Асоциации за Директни Продажби (WFDSA). Орифлейм изисква неговите Консултанти стриктно да спазват тези кодекси, които са включени в Моралния Кодекси Правилата на Поведение на Орифлейм.  Вие можете също така да се снабдите с копия на тези документи от  отдела „Обслужване на клиенти” - information@oriflame.com

10. ГРЕШКИ И КОРЕКЦИИ

Доколкото ние полагаме разумни усилия да включим акуратна и актуална информация на този уебсайт, ние не гарантираме или не заявяваме, че в уебсайта няма грешки. Вписването на грешни данни или други технически проблеми в някои случаи може да доведе впоследствие до показване на некоректната информация. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви неточности или печатни грешки на нашия сайт, включително по отношение на цените и наличността на продукти и услуги, като не носим никаква отговорност за такива грешки.  Ние можем, също така, да направим подобрения и/или промени в характеристиките, функционалността и съдържанието на сайта по всяко време. Ако видите каквито и да е информация или описание, които предполагате, че са некоректни, моля да се свържете с отдела „Обслужване на клиенти”.

11. ЛИНКОВЕ

Ние можем да предоставим линкове до уебсайтове или източници, които се администрират от трети страни. Предоставянето от наша страна на такива линкове не представлява препоръка на каквито и да е информация, продукт и услуга, до които се достига чрез тези линкове. Ние не сме отговорни за съдържанието или за представянето, на която и да е част на Интернет, включително други уебсайтове, до които този сайт може да предоставя линк, или до които се достига чрез този сайт. Моля да ни уведомявате за всякакви грешки или неподходящ материал, открити на уебсайтове, с които този сайт е свързан.  

12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Тези Условия се подчиняват на законите на Територията и всякакви спорове, възникващи от или във връзка с тези Условия, се разрешават само от компетентните съдилища в Територията. Съдилищата на Територията имат неизключителна юрисдикция.

12.2. Ако се установи, че някоя точка от Условията е нищожна, недействителна или по някаква друга причина се окаже неприложима, недействителността на такава точка няма да засегне останалата част на Условията.

12.3. Пропускът на Орифлейм да приложи някоя от точките в Условията, не трябва да се счита за отказ такива точки да бъдат приложени.

12.4. Ние си запазваме правото да актуализираме и променяме тези Условия. Всяка промяна или актуализация ще влезе в сила от момента на публикуването й на нашия уебсайт www.oriflame.bg

12.5. Приемането от Вас на всяка такава промяна ще е условие за бъдещото ползване от Ваша страна на сайта и за поръчване на Продуктите, публикувани на него. Ние можем да изискаме Вашето изрично приемане, в противен случай ще считаме, че Вие сте приели тези Условия, ако продължите да поръчвате Продукти, след като промените са въведени на сайта. 

12.6. Ние можем да Ви пращаме предупреждения, уведомления, имейл, директна поща и като цяло да комуникираме с Вас. Вие може да актуализирате Вашите предпочитания относно получаването на маркетингови съобщения от нас по всяко време като  влезете в своите потребителски настройки. С приемането на тези Условия, Вие се съгласявате, че Орифлейм ще Ви изпраща всякаква друга информация/ комуникация, свързана с Вашия договор и/ или Вашите поръчки за покупка на траен носител, различен от хартиен носител (т.е. чрез имейл или други средства, адресирани лично до Вас, които Ви позволяват да съхранявате информация по начин, който е достъпен за бъдеща справка, за достатъчно дълъг период от време и които също Ви позволяват непромененото възпроизвеждане на такава информация).

12.7. Срокът на което и да е предизвестие, посочено в тези Условия, ще започне да тече от датата, на която предизвестието е изпратено по пощата с писмо с обратна разписка. Ако предизвестието бъде връчено чрез други средства, срокът на предизвестието ще започне да тече от датата на получаването му.

13. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

13.1. Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали, че Орифлейм може да обработва Вашите лични данни в съответствие с Уведомлението за поверителност, достъпно за ваша информация на този линк на сайта на Орифлейм: https://bg.oriflame.com/terms-and-conditions/privacy-policy

13.2. Друга относима информация за „Орифлейм България” ЕООД е посочена по-долу:

Име

„Орифлейм България“ ЕООД

 

Географски адрес

България, София 1750, бул. „Цариградско шосе“ №54Б

 

Контакти

Тел.: +359 2970 55 55e-mail:information@oriflame.com

 

Търговски или друг публичен регистър

372/1994 110

 

ДДС номер

 

В България: BG831497138

14. СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако имате някакви забележки по тези Условия, моля изпратете ни имейл съобщение на information@oriflame.com или ни се обадите на номер +359 2 970 55 55. Ние ще положим всички разумни усилия да отговорим на Вашите забележки и да решим всеки проблем, който поставяте на нашето внимание.

Последна актуализация: 08.10.2018 г.