ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ

 1. ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛ

  Настоящите Условия за ползване на услугите за отложено плащане ("Условията") [в т.ч.заедно с процедурите за събиране на вземания при отложено плащане] определят правилата, сроковете и условията на услугите за отложено плащане, предоставяни от Орифлейм България ЕООД  - Бул. Цариградско шосе 54Б, София 1750, България, ("Орифлейм") и достъпни за Орифлейм партньорите и отменят всички предишни политики, споразумения, условия, декларации или ангажименти.

  Целта на услугите за отложено плащане е да подпомогнат дейността на Орифлейм партньорите, като им позволят да заплащат покупките си след датата на доставка на Продуктите или Услугите ("Услуги за отложено плащане").

 2. ДОПУСТИМОСТ

  2.1         Орифлейм решава, модифицира и променя условията за допустимост на Орифлейм партньорите да кандидатстват и да получават Услуги за отложено плащане.

  2.2         За да имат право да кандидатстват и да ползват Услугите за отложено плащане, Орифлейм партньорите  трябва да отговарят на следните изисквания:

  да са регистрирани партньори в Орифлейм;

  да не са в нарушение на задължения на Орифлейм партньора съгласно Общите Условия за партньори;

  да е на възраст най-малко 18 години;

  да няма никакви задължения към Орифлейм.

   

 3. ПРИЛАГАНЕ

  За да кандидатстват за услуги за отложено плащане, от Орифлейм партньорите се изисква:

  (i) приемат тези условия;

  (ii) да следват и завършат процеса на кандидатстване, както е предвидено в настоящите условия;

  (iii) да представят следната информация във форма ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ:

  • име и фамилия
  • идентификационен номер
  • данни от документ за самоличност
  • регистриран адрес
  • телефон за контакт
  • партньорски номер в мрежата на Орифлейм

  (iv) Орифлейм може да поиска документи, за да провери информацията, предоставена от Партньорите на марката, доколкото това е позволено от приложимите закони за защита на личните данни.

   

 4. ЛИМИТИ НА ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ

4.1         Орифлейм определя следните лимити за покупки в условията на отложено плащане:

Ниво

Описание

Лимит Сума

Дата на плащане

Условия

1

За всички партньори, регистрирани в офис на Орифлейм, лидерски пунк за поръчка или от Директор при първа поръчка след регистрацията

180 лв.

14 дни

/датата на плащане е посочена на фактурата/

 

1

За всички партньори, регистрирани онлайн, след като направят покупки в размер на 180 лв., се освобождава лимит за покупки на отложено плащане от 180 лв.

180 лв.

14 дни

/датата на плащане е посочена на фактурата/

 

2

След достигане сумата от 180 лв. на поръчки, направени в условията на отложено плащане, се освобождава второ ниво на лимит

450 лв.

14 дни

/датата на плащане е посочена на фактурата/

Освобождава се автоматично след достигане и заплащане на сумата от 180 лв. на поръчки, направени в условията на отложено плащане.

Специални

За всички партньорски нива от титла Директор включително

700 лв.

14 дни

/датата на плащане е посочена на фактурата/

Освобождава се автоматично след достигане на титла Директор.

 

4.2           Орифлейм има право по всяко време да определя и променя лимитите за отложено плащане и сроковете за плащане по тях, както е посочено в настоящите Условия. Всяко увеличение на лимитите за отложено плащане е обвързано с пълното изплащане на всички суми, дължими на Орифлейм от страна на Орифлейм партньора.

4.3           Орифлейм партньорът се съгласява да заплати на Орифлейм административна такса в размер на 2.00 /два/ лева за всяка поръчка, която е направена и платена в условията на услугите за отложено плащане.

            5. ОТОРИЗИРАНЕ

           5.1. Всички заявления за получаване на възможността за ползване на услуги за отложено плащане, подлежат на проверка и одобрение от страна на Орифлейм. Проверката и одобрението се извършва по преценка на Орифлейм.

         5.2. Орифлейм има право по всяко време да проверява съществуването и достоверността на данните, предоставени от Орифлейм партньорите и по-специално техния финансов капацитет, както и всяка друга информация, която Орифлейм определи като необходима. Орифлейм партньорите трябва да предоставят вярна и валидна информация при кандидатстване за каквито и да било Услуги за отложено плащане и по-късно по всяко време при поискване от страна на Орифлейм. Орифлейм партньорите се съгласяват, че Орифлейм може да използва и външни финансови системи, публични и официални налични данни, кредитни бюра, списъци и регистри, за да потвърди съществуването на Орифлейм партньораи предоставените от него данни, както и неговия финансов капацитет. По време на процеса на проверка личните данни на Орифлейм партньорите могат да бъдат обработвани от Орифлейм и от трети страни. Подробностите за тази обработка, нейното правно основание и цели са описани в съответните уведомления за поверителност.

         5.3. Услугата за отложено плащане е достъпна само за онези Орифлейм партньори, които са завършили процеса на кандидатстване и успешно са преминали процеса на проверка. Орифлейм може да уведоми Орифлейм партньора, когато Услугите за отложено плащане са одобрени, но Орифлейм не е длъжно да предостави на Орифлейм партньора каквато и да е причина за отхвърляне на заявлението за изпозлване на услуги за отложено плащане. Въпреки това, отхвърлянето на заявление за изпозлване на услуги за отложено плащане може да възникне поради:

(i) Орифлейм партньорът, гарантът или друг член на мрежата на Орифлейм партньора има неизплатени задължения от какъвто и да е вид към Орифлейм; и/или

(ii) Орифлейм партньорът е предоставил на Орифлейм неактуална, неточна или невярна информация; и/или

(iii) Орифлейм не е успял да провери или потвърди заявлението или информацията, предоставена от Орифлейм партньора;

(iv) Орифлейм е получило негативен доклад или информация за финансовите възможности и капацитет Орифлейм партньора; и/или

(v) Орифлейм партньора нарушава разпоредбите на настоящите Условия и на Общите Условия на Орифлейм партньор; и/или

(vi) Орифлейм партньорът нарушава приложимите закони.

        5.5. Всяко разрешение за ползване на Услугите за отложено плащане е лично и не може да бъде прехвърлено.

       5.6. Орифлейм има право по всяко време да отмени всяко разрешение за ползване на Услуги за отложено плащане. В случай че Орифлейм реши да отмени разрешението за ползване на Услуги по отложено плащане, Орифлейм партньорът трябва да заплати незабавно цялата дължима сума, включително всички допълнителни такси, ако има такива.

6. ПРОСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ ПО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ

6.1.Ако Орифлейм партньорът не успее да плати някоя поръчка, за която е ползвал Услугите за отложено плащане в рамките на приложимия срок за плащане, партньорът е длъжен да плати поръчката незабавно съгласно настоящите Условия и Общите Условия за Орифлейм партньори. Орифлейм партньорът се съгласява да заплати на Орифлейм неустойка, в размери:

а. при просрочие между 1-ия и 35-ия календарен ден от датата на падежа се заплаща неустойка от 4 лв. независимо от размера на задължението и срока на забавянето;

б. при просрочие между 36-ия и 90-ия календарен ден от датата на падежа се заплаща неустойка от 15 лв.;

в. при просрочие над 90 календарни дни се заплаща неустойката от 15 лв. плюс законната лихва (основния лихвен процент + 10 пункта) за всеки ден след 90-ия календарен ден.

6.2. Преди датата на падежа за плащане на всяка поръчка в условията на отложено плащане, Орифлейм може да изпрати на Орифлейм партньора напомняния по електронна поща или чрез други системи за съобщения. Неизпращането или неполучаването на напомняне за плащане не освобождава Орифлейм партньора от задължението да заплати навреме дължимите суми съгласно настоящите Условия.

6.3. В случай на забавяне на плащанията по дадена поръчка в условията на отложено плащане, Орифлейм има право да предприеме самостоятелно или с помощта на трети лица действия, насочени към събиране на вземанията, включително по-специално:

 

 1. да започне действия по събиране на вземания, включително по телефон, SMS, електронна поща или писмени съобщения; и/или
 2. да предаде задълженията, дължими от Орифлейм партньора на агенции за събиране на вземания или други страни, предоставящи гореспоменатите услуги, които ще извършат дейностите по събиране на вземанията; и/или
 3. продажба на вземания.

6.4. Орифлейм партньора се съгласява, че Орифлейм или всяка трета страна, която се занимава със събиране на вземания, може да начисли допълнителни такси за събиране на вземания.

6.5. Орифлейм партньора се съгласява, че Орифлейм има право да прехвърли всички вземания от неплатени поръчки по която и да е фактура /поръчка, направена в условията на отложено плащане от Орифлейм партньора на трети лица.

6.6. Орифлейм има право да попречи на всеки Орифлейм партньор да използва Услугите за отложено плащане или да подава нови поръчки за неопределен период от време в случай на неплащане или забавено плащане на някоя поръчка по Услуга за отложено плащане. Блокирането не се премахва, докато Орифлейм партньорът на марката не плати всички дължими на Орифлейм суми, включително лихви и други такси, начислени от Орифлейм съгласно настоящите Условия. Блокирането може да бъде премахнато само от Орифлейм по негова собствена преценка.

6.7. С настоящото Орифлейм партньорът упълномощава Орифлейм да прихване всички суми, които Орифлейм партньорът има право да получи от Орифлейм като част от сътрудничеството си с Орифлейм, срещу всички задължения към Орифлейм, включително всички административни такси, лихви и такси за събиране на вземания.

7.  ГАРАНТ

Орифлейм може да изиска от всеки Орифлейм партньор, който кандидатства за прилагане на Услугите за отложено плащане, да предостави Гарант, който ще отговаря солидарно за всички и всяко едно от задълженията по Услугите за отложено плащане, поети от Орифлейм партньора съгласно настоящите Условия ("Гарант"). Всеки Орифлейм партньор, който е Спонсор, може да действа като Гарант, който трябва да е бил предварително упълномощен от Орифлейм да използва Услугите за отложено плащане и да се е съгласил с настоящите Условия. С приемането на настоящите Условия, Орифлейм може да се обърне директно към Гаранта с искане за изпълнение и плащане на всяко от задълженията, поети от Орифлейм партньора съгласно настоящите Условия, без да е длъжен да ги изпълнява на първо място към този Орифлейм партньор.

8. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия бъде обявена за незаконна, недействителна или по каквато и да е причина неприложима, недействителността на тази разпоредба няма да засегне валидността на останалите разпоредби на настоящите Условия.

8.2. Настоящите Условия са отделни, но допълващи и са част от Общите условия за Орифлейм партньор /Споразумение с Орифлейм Партньор/ и са достъпни на адрес https://bg.oriflame.com/terms-and-conditions/consultant. С изключение на конкретните определения и разпоредби, посочени в настоящите Условия, се прилагат всички останали разпоредби и определения на Условията за Орифлейм партньор, включително План за възнаграждаване на Орифлейм партньори, Етичния кодекс и Правилата за поведение, както и Уведомлението за поверителност. В случай на несъответствие между настоящите Условия и Условията за Орифлейм партньори, предимство имат Условията за Орифлейм партньори. Освен това, в случай на несъответствие между настоящите Условия и процедурите за събиране на вземания в условията на отложено плащане, настоящите Условия имат приоритет.

8.3. Настоящите Условия се приемат и сключват в електронна форма при пускане на поръчката от Орифлейм партньора. Орифлейм партньорите трябва да разпечатат или запазят и съхранят копие от настоящите Условия. Независимо от това, Орифлейм може по всяко време да изиска от Орифлейм партньора да разпечата и подпише настоящите Условия, които трябва да бъдат изпратени на Орифлейм в рамките на следващите пет (5) работни дни след получаване на разрешение за ползване на Услуги за отложено плащане, в противен случай Орифлейм може да отмени разрешението за ползване на Услуги за отложено плащане.

8.4. Орифлейм си запазва правото едностранно да актуализира, прекратява и променя настоящите Условия по всяко време и по свое усмотрение, за което Орифлейм партньорът ще бъде предварително надлежно уведомен. Всички такива промени в настоящите Условия се приемат от Орифлейм партньора като условие за продължаване на достъпа до и използването на Услугите за отложено плащане. Орифлейм ще счита, че Орифлейм партньорът е приел промените, ако партньорът продължи да поръчва Продукти, заявявайки и използвайки Услугите за отложено плащане.

8.5. Орифлейм партньорът, подавайки поръчка съгласно настоящите Условия, гарантира и се съгласява, че не кандидатства за Услуги за отложено плащане с цел потребление на Продуктите, поради което не е потребител по смисъла на настоящите Условия и следователно всяко кандидатстване за разрешение за прилагане на Услуги за отложено плащане има за цел да подпомогне дейността му с Орифлейм.

8.6. Настоящите Условия се уреждат от законите на РБългария. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Условия, се решават първо по взаимно съгласие. При липса на споразумение такива спорове се решават съгласно предвиденото в Общите условия за Орифлейм партньори.